Menu

Princ iz Eleja 550x50

IMG 8104

Skupština Distrikta opet u srijedu, opet nastavak, vruće teme… Istaknuto

Obavještavamo Vas da će se nastavak  59.  redovne  sjednice  Skupštine Brčko distrikta  BiH  održatI  26. juna  2024. godine (srijeda)  sa početkom u 10. časova.

 

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 57. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. POLAGANJE ZAKLETVE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE REVIZORA
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O UREDU ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE – prvo čitanje (predlagač Komisija za borbu protiv korupcije)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje (predlagač Pravosudna komisija)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA U PRAVOBRANILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (predlagač Pravosudna komisija)
 7. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2024. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U SVRHU IZGRADNJE TROTOARA U ULICI MOSTARSKA  U MZ BROD – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  U SVRHU IZGRADNJE  DIJELA PUTA U MZ KREPŠIĆ 2 – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  U SVRHU IZGRADNJE TROTOARA U MZ PALANKA – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  U SVRHU IZGRADNJE DIJELA ULICE U MZ SRPSKA VAROŠ – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  U SVRHU IZGRADNJE PROMETNIH POVRŠINA IZA OBJEKTA DOMA ZDRAVLJA U STAMBENOM NASELJU KOLOBARA – izvjestilac gradonačelnik
 13. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U SVRHU IZGRADNJE PUTA ZA NIKOLIĆE U MJESNOJ ZAJEDNICI VUČILOVAC U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI NAMJENE DOBRA  U OPŠTOJ UPOTREBI – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU POSLOVNOG PROSTORA NA KORIŠTENJE BEZ NAKNADE U KORIST „ORGANIZACIJA STARJEŠINA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE – ODBOR BRČKO DISTRIKT“ – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „KOMUNALNO BRČKO“ – izvjestilac predsjednik Skupštine
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZBORU ČLANA  PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA– izvjestilac predsjednik Skupštine
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ZAMJENIKU PREDSJEDNIKA I ČLANU KOMISIJE ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI – izvjestilac predsjednik Skupštine
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANA KOMISIJE ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska komisija
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI STOPE POREZA NA NAKRETNINE U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA 2025. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2023. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 23. DAVANJE ODOBRENJA NA ZAVRŠNI RAČUN JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA PRAVNU POMOĆ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac direktor Kancelarije
 25. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac predsjednik Pravosudne komisije
 26. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac predsjednik Osnovnog suda
 27. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU APELACIONOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU -  izvjestilac predsjednik Apelacionog suda
 28. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O RADU TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 2023. GODINE – izvjestilac glavni tužilac
 29. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA PERIOD 1. 7. – 31. 12. 2023. GODINE – izvjestilac direktor Kancelarije
 30. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2023. GODINE – izvjestilac direktor Kancelarije
 31. DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZMJENE FINANSIJSKOG PLANA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2024. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 32. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 33. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2024. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 34. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31.12.2023. GODINE RADIO-NOVINSKE I IZDAVAČKE USTANOVE RADIO BRČKO BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac glavni revizor
 35. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31.12.2023. GODINE RAZVOJNO–GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac glavni revizor
 36. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31.12.2023. GODINE JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac glavni revizor
 37. RAZMATRANJE SPECIJALNOG IZVJEŠTAJA - ANALIZA REALIZACIJE PREPORUKA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE – izvjestilac Ured ambudsmena
 38. INFORMACIJA O VRSTI DISCIPLINSKIH POSTUPAKA I SANCKIJAMA KOJE SU IZREČENE U JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ (prijedlog poslanice Milijane Simić)
 39. INFORMACIJA O NAGRAĐIVANJIMA U JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH VEZANIM ZA RAD ZA VRIJEME COVIDA (prijedlog poslanika Bore Ristića)
 40. INFORMACIJA O ISPLATI SREDSTAVA ZA NASTALU ŠTETU OD UGRIZA PASA LUTALICA ZA POSLJEDNJIH PET GODINA (prijedlog poslanika Bore Ristića)
 41. INFORMACIJA O LABORATORIJAMA ZA ISPITIVANJE VODE U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog poslanika Bore Ristića)
 42. INFORMACIJA O ISPUNJENIM USLOVIMA ZAPOSLENIH U POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BiH ZA ODLAZAK U PENZIJU (prijedlog poslanika Bore Ristića)

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com