Menu

Princ iz Eleja 550x50

A+ A A-

Geografski posmatrano Brčko Distrikt se nalazi u sjeveroistoenom dijelu Bosne i Hercegovine, zemlje koja graniči sa Jugoslavijom i Hrvatskom i ima izlaz na Jadransko more. Bosna i Hercegovina je administrativno podjeljena na dva entiteta (Federacija BiH i Republika Srpska). Brčko se nalazi na granici sa Republikom Hrvatskom i 20 km daleko od tromeđe tri zemlje. Lokacija BD čini ga geografski povezanim sa Euro-regijom «Dunav-Drava-Sava» koju trenutno sačinjavaju Baranya (Mađarska), Osiječko-Baranjska županija, Vukovarsko-Srijemska županija i Brodsko-Posavska županija (Hrvatska) i Tuzlanski kanton (BiH), i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, a prostorno je moguće uključenje i Posavske županije (FBiH), kao i regija i opština iz Republike Srpske. Brčko Distrikt je skoro podjednako udaljen od tri velika industrijska, ekonomska, politička i potrošačka centra: Beograd (200 km), Zagreb (270 km) i Sarajevo (210 km), sa kojima je povezan cestovno, željeznički i/ili riječno.

Brčko Distrikt se nalazi na desnoj obali rijeke Save i zauzima površinu od 493,3 km², što predstavlja manje od 1% ukupne površine Bosne i Hercegovine (51.129 km²). Površina centralnog gradskog područja je 183 km². Brčko Distrikt je formiran na cjelokupnoj teritoriji nekadašnje Opštine Brčko. Prema unutrašnjim administrativnim granicama u Bosni i Hercegovini, Brčko Distrikt graniči sa više opština Republike Srpske i sa dva od deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine, Tuzlanskim kantonom na jugozapadu i Posavskom županijom na sjeverozapadu.

Smješteno u Posavini, Brčko se nalazi u prilično niskoj riječnoj dolini koja eini dio bazena rijeka Save, Brke i Velike Tinje. Nadmorska visina se, zavisno od terase koju formiraju rijeke, kreće od 85 m do 200 m (85%). Jedini izuzetak su sjeverni obronci planine Majevice u južnom dijelu Distrikta sa nadmorskom visinom od 200-400 m.

Geoekonomski posmatrano, Brčko Distrikt je značajno čvorište ključnih prometnica u pravcima istok-zapad i sjever-jug i rijedak je multimodalni transportni čvor (ceste, plovna rijeka, željeznica) u BiH. Brčko predstavlja: izlaz u Hrvatsku i centralnu Europu, i prilaz do rijeke Save i dalje Dunavom do zapadne i istoene Evrope. Time prostorni položaj Brčkog determinira povezanost njegovog šireg zaleđa i gravitacionog područja sa ostalim regijama u centralnoj i istočnoj Evropi. Prirodni uvjeti i resursi kao element podspješivanja ekonomskog razvoja predstavljaju ograničenje u budućem razvoju Brčko Distrikta, osim vodnog puta i eventualno poljoprivrednog zemljišta. BD ne raspolaže poznatim ležištima mineralnih sirovina. U blizini graničnih područja na opštini Srebrenik (dolina rijeke Tinje) obavljana su ispitivanja eventualnih nalazišta nafte, ali ne postoje konkretni rezultati vezani za BD. Postoje jedino nalazišta gline za ciglarsku industriju, mada do sada utvrdena ležišta ne daju posebne šanse za razvoj veaih kapaciteta. Obzirom da se širi pojas (granični dijelovi nekadašnje Panonske nizije) smatra područjem bogatim geotermalnim vodama neophodno je izvršiti ispitivanja i utvrditi eventualne mogućnosti.

Osnovna hidrografska karakteristika Brčko Distrikta je rijeka Sava. Uz to na ovom području se nalazi i veći niz manjih rijeka, kanala i drugih vodotokova: Tinja, Brka, Lomnica, Rašljanska rijeka, L trepacka rijeka, Zovičica i Lukavac. Izvorišta ovih vodotokova se nalaze uglavnom na području planine Majevice. U kompleksu podzemnih voda nalaze se velike rezerve za snabdijevanje stanovništva i privrede. Na obroncima Majevice postoje istraženi i potvrdeni izvori pitke vode. U početnim bušenjima je utvrđen kapacitet izvora od 185-200 litara u sekundi, što je u granicama evropskih standarda. Posebno važno je da se radi o vodi visokog kvaliteta, ali se sa sigurnošću ne može potvrditi kontinuiranost kapaciteta.

Od 49.300ha prostora, poljoprivredno zemljište čini 34.990ha. Prosjek obradivog zemljišta po glavi stanovnika je 0,25ha. 53% od ukupnih poljoprivrednih površina (18.635ha) ili 37,8% od ukupne površine čini zemljište višeg kvaliteta, pogodno za intenzivnu proizvodnju. To zemljište je smješteno uz obalu rijeke Save i u jugozapadnom dijelu BD. Međutim, daljim infrastrukturnim, posebno transportnim, zahvatima, kao što su izgradnja cestovne obilaznice, izgradnja pružne veze istok-zapad, procijenjene poljoprivredne površine biće dodatno iscjepkane čime će biti umanjena njihova upotrebljivost.

Na podrueju Brčko Distrikta BiH površine pod šumom zahvataju 11.247ha što čini 32,6% ukupne teritorije. Od ukupne šumske površine državne šume pokrivaju 2.972ha ili 26,4% teritorija, dok šume u privatnoj svojini pokrivaju 8.275ha ili 73,6% površina. Navedene površine pod šumama obuhvataju različite tipove od kojih treba izdvojiti šume hrasta (u ravničarskim predjelima i dolinama rijeka), bukove šume (u nižem gorskom pojasu) i šume jele i smrce (na vrhovima planine Majevice). Kao posljedica ratnih šteta došlo je do znatne redukcije šumskog fonda, odnosno zalihe drvne mase u državnim šumama, u odnosu na predratno stanje. Procjenju je se da su navedene zalihe drvne mase u državnim šumama na podrueju BD umanjene za 50%. Stoga se može zaključiti da su šumski potencijali BD veoma siromašni. Samo jedan dio šumskog fonda je u kompleksu i to u brdskom području na jugu BD, dok su ostalo male šumske enklave u ravničarskom dijelu.

Klima je umjereno-kontinentalna sa visokim ljetnim temperaturama. Srednja godišnja temperatura je oko 11 stepeni celzijusa. Godišnja količina padavina je 760 mm. Rijeka Sava je plovna više od 310 dana u godini.

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com